Mogul

Hara Daichi (Japan)


SKI: MR-SG 177cm
POLE: MR-11 105cm