Mogul

KAJIWARA Yuki (Japan)


SKI: MR-G 168cm
POLE: MR-13 90cm