Mogul

Nishi Nobuyuki (Japan)


SKI: MR-SG 177cm / MR-SG 182cm
POLE: MR-13 100cm