Mogul

Sumiyoshi Kisara (Japan)


SKI: MR-D 166cm
POLE: MR-11 90cm